Zikirai guda bakwai (7) mafi tsada a rayuwar Musulmi Daga Dr Abdallah Usman Gadon kaya


1- Mafificin ambaton Allah

_Laa ilaha illallaahu  wahdahu lā shariyka lahu lahul-mulku wa lahul hamdu wa huwa alā kulli shay'en Qadiyr_

2- Mafificin tasbihi

_Subhanallaahi wabihamdihi, adada khalQihi,  waridā nafsihi,  wazinata arshihi,  wa midāda kalimatihi_

3- Mafificyar Addu'a

Rabbana ātina fiy-dduniyā hasanatan -wafil akhirati Hasanah, waQinā azabanNār_

4- Mafificin Istigfari

Allaahumma anta rabbiy lā ilaha illā anta khalaQ-taniy, wa'ana abduka, wa ana alā aHdika, wa-wa' dika masta-'da at, a-uzubika min sharri ma sana'atu, abū Ulaka bini'-matika ãlayya, wa-abu'u bizambiy, Fagfirliy fa-innahu Lā yagfiruz-Zunuba illa ant_

5- Mafificin neman kariya da tsari

Bismillaahilladziy Lā yadurru ma-asmihi shay'un fiyl-ardhi walā fiys-Samā'  , wa huwas samiy'un alaiym_

6- Mafificin zikirin neman yaye damuwa da bakin ciki

Lā ilaHa illa anta subhānaka inniy kuntu minaz-Zālimiyn_

7- Mafi zikirin dogaro ga Allah da sallamawa a gareshi

Lā haula wala Quwwata Illa billaahil aliyyil aziym_

Allah ya sa mu dace

Allahumma Ameen.

Share this


1 comments: